Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony www.smart.zywiec.pl

Miasto Żywiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich strony internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.smart.zywiec.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą wystąpić sytuacje, iż pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ - pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bogdan Hebda.
 • E-mail: bogdanhebda@zywiec.pl
 • Telefon: 33 475-42-45

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
   al. Solidarności 77
   00-090 Warszawa
  • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
  • Telefon: (22) 55 17 700

Strona internetowa: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku A - dla klientów dostępne są 2 wejścia:

- od rynku, po wejściu schody z podjazdem dla wózków,

- od ulicy Pod Górą – wejście bramą na patio pomiędzy budynkami A i B urzędu, dalej wejście do szklanej przewiązki i w prawo; wjazd dla wózków bezkolizyjny, na jednym poziomie.

Dostępność wejścia do budynku B - dla klientów dostępne są 2 wejścia:

- przez budynek A, od rynku, po wejściu schody z podjazdem dla wózków, następnie przejście szklaną przewiązką do budynku B,

- od ulicy Pod Górą – wejście bramą na patio pomiędzy budynkami A i B urzędu, dalej wejście do szklanej przewiązki i w lewo; wjazd dla wózków bezkolizyjny, na jednym poziomie.

Urząd nie posiada w żadnym z wejść automatycznie otwieranych drzwi.

Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynkach A i B są windy, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko w budynku B na parterze.

Na drzwiach wejściowych do budynku A (na parterze) jest zamontowany domofon, który obsługuje pracownik biura podawczego (dziennika podawczego). Znajduje się również tabliczka w języku Braille'a informująca o zamontowanym domofonie na drzwiach wejściowych. Urząd nie zatrudnia pracowników ochrony, wejścia są monitorowane.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika punktu informacyjnego (dziennika podawczego) znajdującego się w budynku A na parterze.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem A nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – wejście znajduje się od strony rynku na którym całkowicie ograniczono ruch samochodowy.

2 miejsca parkingowe dla osób na wózkach znajdują się przy ulicy Pod Górą – 20 metrów od wejścia bramą na patio pomiędzy budynkami A i B urzędu, dalej wejście do szklanej przewiązki i w prawo do budynku A lub w lewo do budynku B; wjazd dla wózków bezkolizyjny, na jednym poziomie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku A i B i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku A i B nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

Urząd Miejski w Żywcu będzie dążył do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących w budynkach A i B.

 

Urząd Stanu Cywilnego w Żywcu, ul. Zamkowa 2, 34-300 Żywiec

Dostępność wejścia do budynku- siedziba USC znajduje się w budynku Muzeum Miejskiego w Żywcu - Stary Zamek. Wejście przez Park od strony ul. Zamkowej. Drzwi wejściowe do Zamku są wyposażone w pochylnie. Na tablicy informacyjnej przed Zamkiem jest umieszczony numer telefonu do USC w celu kontaktu z pracownikiem. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

Dostępność korytarzy, schodów i wind. Osoba niepełnosprawna może poruszać się tylko na dziedzińcu Zamku. Barierą są schody betonowe prowadzące do pomieszczeń biurowych oraz Sali Ślubów. Na bramie metalowej, która znajduje się na dziedzińcu znajduje się tablica informacyjna z podanym numerem telefonu w celu kontaktu z pracownikiem USC.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na teren Zamku samochodem osobowym odbywa się po wcześniejszym wydaniu zgody Burmistrza Miasta Żywca w celu załatwienia indywidualnych spraw. Na terenie Zamku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Urząd Miejski w Żywcu będzie dążył do zapewnienia tłumacza języka migowego oraz dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących.

 

Straż Miejska w Żywcu, ul. Zielona 7, 34-300 Żywiec

Dostępność wejścia do budynku- siedziba Straży Miejskiej znajduje się w budynku przy ul. Zielona 7. Wejście od strony ul. Zielonej. Na drzwiach wejściowych umieszczony jest przycisk dzwonka w celu przywołania dyżurnego Straży Miejskiej. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

Dostępność korytarzy, schodów i wind. Barierą są schody betonowe prowadzące do dyżurki oraz pomieszczeń biurowych. Obiekt nie posiada windy dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem są miejsca parkingowe ogólnodostępne.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Urząd Miejski w Żywcu będzie dążył do zapewnienia tłumacza języka migowego oraz dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących.

Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, ul. Powstańców Śląskich 27, 34-300 Żywiec

Dostępność wejścia do budynku- siedziba  znajduje się w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 27 na poziomie parteru bez barier architektonicznych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

Dostępność korytarzy, schodów i wind. Brak barier architektonicznych. Pomieszczenia biurowe znajdują się na paterze.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  Bezpośrednio przed budynkiem jest miejsce parkingowe ogólnodostępne.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Urząd Miejski w Żywcu będzie dążył do zapewnienia tłumacza języka migowego oraz dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących.

Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności architektonicznej:

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną, koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie, Wiesławem Kliś, adres poczty elektronicznej: sekretariat@zywiec.pl

telefon: 33 475 42 49, Rynek 2, 34-300 Żywiec. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość obsługi / konsultacji klientów z pracownikami urzędu za pomocą SMS, MMS jak i komunikacji audiowizualnej za pomocą komunikatorów internetowych.

Strony w dziale: