Cel projektu

Celem projektu jest kompleksowa minimalizacja uprzednio zdefiniowanych problemów miasta. Koncentrować się ona będzie między innymi wokół następujących aktywności:

 1. Zmiana nawyków komunikacyjnych mieszkańców, jak również ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta;
 2. Poprawa stopnia wykorzystania przez mieszkańców infrastruktury lokalnych klubów sportowych;
 3. Wzrost świadomości prozdrowotnej mieszkańców;
 4. Zacieranie antagonizmów w społeczności Żywca oraz budowanie więzi międzypokoleniowych;
 5. Pobudzanie przedsiębiorczości lokalnej oraz kształcenie ukierunkowane na rozwój turystyki i branż pokrewnych;
 6. Wzrost udziału osób niepełnosprawnych i innych grup narażonych na dyskryminację w życiu społecznym, usługach publicznych oraz komunikacji elektronicznej;
 7. Wdrożenie zarządzania strategicznego umożliwiającego wprowadzenie miasta na nową ścieżkę rozwoju oraz podniesienie standardów działania administracji samorządowej a także wzmocnienie relacji z mieszkańcami i zwiększenie ich udziału we współrządzeniu miastem.

Efektem realizacji projektu będzie:

 1. Trwałe rozwiązanie problemu smogu poprzez m.in. ograniczenie emisji spalin samochodowych, rozwój komunikacji rowerowej, poprawę świadomości ekologicznej i przeciwdziałanie zmianom klimatu w mieście.
 2. Pokonanie silnych antagonizmów między dzielnicą Zabłocie i centrum miasta poprzez m.in. przedsięwzięcia uczące integracji, współpracy i tolerancji, poprawiające dostępność miasta i wyrównujące szanse.
 3. Trwałe unowocześnienie standardów działania lokalnego samorządu, wzmocnienie kompetencji do zarządzania miastem i poprawa relacji z interesariuszami.

Do realizacji zaplanowano działania inwestycyjne oraz nieinwestycyjne m. in:

Poprawa dostępności komunikacji publicznej oraz stworzenie warunków do rozwoju bezpiecznej komunikacji rowerowej i ruchu pieszych

 1. Budowa tras pieszo-rowerowych wyprowadzających ruch pieszych i rowerzystów poza główne ciągi komunikacyjne miasta o wąskiej przepustowości:
  1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od kładki na rzece Koszarawie do kładki na rzece  Sole
  2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od kładki na rzece Sole do ulicy Tetmajera w kierunku centrum przesiadkowego  przy ul. Słonki  
  3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego za boiskiem Czarni Góral do kładki na Leśniance  
  4. Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Sole  
  5. Montaż stojaków na rowery, serwisów rowerowych oraz ławek i koszy na śmieci w wyznaczonych miejscach przy trasach.
 2. Montaż kamer do monitoringu wizyjnego oraz montaż oświetlenia OZE w wybranych punktach.

Poprawa dostępności miasta i wyrównywanie szans

 1. Wykonanie 2 przejść dla pieszych z nawierzchnią integracyjną.
 2. Zakup urządzenia (schodołaz)

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, poprawa czystości w mieście i inne  działania proekologiczne przeciwdziałające zmianom klimatu i łagodzące ich skutki

 1. Wdrożenie systemu SMART – trash (sygnalizowanie poziomu zapełniania kosza na śmieci na terenie miasta
 2. Wdrożenie programu „Zielony Żywiec” – wspólne z mieszkańcami sadzenie roślinności pochłaniającej zanieczyszczenia i łąk kwietnych w przestrzeni publicznej miasta

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i przestrzeni do aktywizacji ruchowej  oraz  popularyzacja zdrowego trybu życia

 1. Budowa tężni solankowej wraz ze strefą relaksu w Parku Habsburgów.
 2. Przebudowa boiska przy Klubie Ogródek w Parku Habsburgów.
 3. Program zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców realizowanych przez partnerów projektu na obiektach – dla dzieci i młodzieży, seniorów

Integracja oraz aktywizacja społeczna mieszkańców wszystkich dzielnic z wykorzystaniem infrastruktury miasta

 1. Przygotowanie i wdrożenie programu społeczno-edukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze.
 2. Przygotowanie i wdrożenie cyklicznego konkursu na najładniejszy ogródek i balkon wraz z warsztatami i konsultacjami dla mieszkańców oraz akcja współdzielenia się roślinami.
 3. Przygotowanie i wdrożenie cyklicznej akcji tworzenia przez mieszkańców murali społecznych

Pobudzenie przedsiębiorczości lokalnej w turystyce i branżach powiązanych

 1. Przygotowanie i wdrożenie programu „Jestem ambasadorem Żywca”.
 2. Przygotowanie i wdrożenie programu promowania wolontariatu wśród uczniów szkół pod hasłem „Oprowadzam po Żywcu i okolicach”.
 3. Opracowanie i kolportaż prospektu informacyjnego zachęcającego do inwestowania i zamieszkania w Żywcu.

Poprawa dostępności miasta i wyrównywanie szans

 1. Zakup mapy tyflograficznej, naklejek i taśm ostrzegawczych ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym na terenie Żywca.
 2. Montaż interkomu przy bibliotece publicznej.
 3. Szkolenie z zakresu obsługi petentów niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących, niedosłyszących oraz z języka migowego
 4. Wdrożenia standardów dostępności oraz wdrożenie rozwiązań związanych z realizacją usługi tzw. mobilnego urzędnika dla osób, które nie mogą przyjść do Urzędu Miasta.

Podniesienie standardów działania administracji samorządowej i wsparcie w procesie wdrażania nowej ścieżki rozwoju miasta

 1. Działania planistyczne we współpracy z interesariuszami tj. opracowanie brakujących polityk lokalnych (w tym konsultacje społeczne):
  - strategii rozwoju miasta
  - strategii rozwoju marki turystycznej Żywca z ukierunkowaniem na pobudzenie przedsiębiorczości lokalnej
  - koncepcji miejskiej polityki rowerowej
  - miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu (m.in. czyste powietrze i przeciwdziałanie suszom oraz mała retencja)

   

Poprawa kompetencji i motywacji zawodowych pracowników

 1. Przeprowadzenie audytu luk kompetencyjnych pracowników samorządowych.
 2. Szkolenia specjalistyczne pracowników Urzędu Miejskiego w Żywcu i jednostek podległych związane z wdrażaniem nowej ścieżki rozwoju miasta.
 3. Kursy i szkolenia, oraz inne formy podnoszące kompetencje tematyczne kadry samorządowej w obszarach dotyczących ich obowiązków służbowych.

Wzmocnienie relacji z mieszkańcami i pozostałymi interesariuszami

 1. Modernizacja strony internetowej miasta w celu rozszerzenia działań partycypacyjnych, poprawy dostępności urzędników dla interesantów oraz rozwoju komunikacji elektronicznej i lepszego dostosowania do potrzeb osób niedowidzących.

Promocja projektu

 1. Spotkania informacyjno-integracyjne promujące projekt dla mieszkańców dzielnic.
 2. Cztery główne wydarzenia informacyjne w projekcie: 4 konferencje, 2 warsztaty i 4 konferencje prasowe.
 3. Działania informacyjne zachęcające mieszkańców Żywca i osoby przyjeżdżające do miasta w celach edukacyjnych, zarobkowych, spędzania czasu wolnego itp. do zmiany nawyków komunikacyjnych.
 4. Wykonanie podstrony projektu.
 5. Kampania w mediach społecznościowych.
 6. Tablice informacyjne przy inwestycjach
 7. Działania Public Relations
 8. Działania upowszechniające m.in.: webinaria, grupa dyskusyjna, warsztaty dobrego rządzenia, przewodnik dobrych praktyk, wizyty studyjne.

Strony w dziale: